Autocentrum

Kurs: Szkolenie Ochrona środowiska oraz Gospodarka odpadami

Sprzedaż

Ochrona Środowiska w Przedsiębiorstwie

Termin szkolenia: 5 marca 2019 r.
Miejsce szkolenia: Katowice
Koszt: 600 zł netto

Część I: Pozwolenia środowiskowe, opłaty za korzystanie ze środowiska
Część II: Gospodarka odpadami w praktyce: pozwolenia i sprawozdania środowiskowe, ewidencja odpadów i Baza danych o odpadach (BDO)

Program szkolenia:
Część I:
I.


Obowiązki związane z korzystaniem ze Środowiska
• Prawo Ochrony Środowiska w praktyce, w tym prawo wspólnotowe oraz ustawy i rozporządzenia wykonawcze
• Obowiązki monitoringowe, ewidencyjne i sprawozdawcze związane z korzystaniem ze środowiska
• Prowadzenie dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska
• Organy uprawnione do kontroli realizacji obowiązków środowiskowych
• Kontrola WIOŚ - zakres kontroli, uprawnienia inspektora, protokół i zarządzenia pokontrolne
• Sankcje za naruszenia w ochronie środowiska (przepisy karne, administracyjne kary pieniężne, wstrzymywanie działalności)
• Kalendarz terminów sprawozdań środowiskowych

II. Pozwolenia i decyzje środowiskowe
• Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii - kiedy są wymagane, procedury wydawania pozwoleń:
 pozwolenia zintegrowane
 pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 zgłoszenia instalacji powodującej emisję zanieczyszczeń do powietrza
 pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
 pozwolenia na wytwarzanie odpadów

III. Zasady naliczania opłat za korzystanie ze środowiska – przykłady praktyczne
• Wzory dokumentów sprawozdawczych i sposób ich wypełniania
• Ewidencja środowiskowa na potrzeby opłat środowiskowych (zasady prowadzenia, najczęściej popełniane błędy)
• Obowiązujące stawki i formularze w 2018 r.
• Terminy i miejsca przedkładania sprawozdań
• opłaty podwyższone i kary oraz zasady odraczania i odwoływania się od kar
• Przykłady praktycznych rozwiązań, instrukcje, rady i wskazówki – wspólne wypełnianie wykazu „krok po kroku”
• Wypełnianie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska za rok 2018 na konkretnych przykładach (samochody służbowe, maszyny robocze, kotły grzewcze, procesy produkcyjne, emisja niezorganizowana)

• Raport do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami) – kogo dotyczy, rejestracja w systemie, terminy sprawozdań, zasady sporządzania raportu. Powiązanie systemu opłatowego z raportem do KOBIZE


Część II:
• Zasady gospodarowania odpadami i obowiązki wytwórcy odpadów
• Sposoby magazynowania i przekazywania odpadów , jak przygotować i oznaczyć miejsca magazynowania odpadów, komu można przekazywać odpady
• Klasyfikacja odpadów – katalog odpadów, nadawanie odpadom odpowiednich kodów - ćwiczenie
• Obowiązkowa ewidencja odpadów – wzory karty przekazania odpadu oraz karty ewidencji odpadu
• Wypełnianie karty przekazania odpadu i karty ewidencji odpadu - ćwiczenie
• Zbiorcze zestawienie danych o odpadach do Marszałka za 2018 rok
• Ćwiczenia w wypełnianiu dokumentów ewidencyjnych oraz zbiorczego zestawienia danych o odpadach, najczęstsze błędy
• Zasady dotyczące zasad postępowania z odpadami, w tym przekazywania ich osobom fizycznym
• Rejestr BDO – kto musi się zarejestrować, gdzie umieszczać numer rejestrowy, kary za brak rejestracji, obowiązujące formularze rejestrowe i aktualizacyjne – które tabele wypełnić, jakie są wymagane załączniki , stawki opłat rejestrowych i rocznych, Jakie zmiany planowane są w zakresie wystawiania KPO w związku z uruchomieniem BDO ?
• Obowiązki wprowadzających na rynek opakowania i produkty w opakowaniach (wytwórcy, importerzy dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia, niektórzy prowadzący jednostki handlowe)
• Porozumienia dotyczące opakowań wielomateriałowych i opakowań po produktach niebezpiecznych
• Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o pomoc de minimis
• Organizacje odzysku opakowań i sprzętu
• Opłata produktowa

Cena: 600,00 PLN / szt.

  • Szczegóły oferty:
Kontakt