Autocentrum

Regulamin

 

 

 

REGULAMIN DARMOWEJ PLATFORMY HANDLOWEJ MULTIPINO

 

 

 

 


1. Postanowienia ogólne

 

 

1.2. Definicje

Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 

 • Multipino – platforma handlowa pod adresem www. Multipino.pl prowadzona przez spółkę Toyashi LTD, 3040 Limassol, Cyprus, Chrisorrogiatissi & Kolokotroni o/p.c.
 • Towar – rzecz, usługa lub uprawnienie, które mogą być  przedmiotem sprzedaży zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami oraz niniejszym Regulaminem.
 • Oferta – zamieszczone w Multipino ogłoszenie dotyczące współpracy między Użytkownikami, sprzedaży lub nabycia Towaru. Przedmiotowe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 • Użytkownik – Użytkownik biznesowy lub Użytkownik prywatny.
 • Użytkownik biznesowy – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, która skutecznie zarejestrowała konto w Multipino w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 • Użytkownik prywatny – osoba fizyczna, która skutecznie zarejestrowała konto w Multipino, a przy tym nie prowadzi działalności gospodarczej, bądź rejestracja konta i użytkowanie platformy handlowej nie ma związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 • Sprzedający – Użytkownik oferujący do sprzedaży Towary przy pomocy Multipino.
 • Kupujący – Użytkownik wyrażający chęć zakupu towarów przy pomocy Multipino.
 • Konto – zbiór zasobów dotyczący danego użytkownika, w którym gromadzone są dane udostępnione przez Użytkownika, bądź informacje o jego działaniach  w ramach Multipino.
 • Adres elektroniczny – adres e-mail:platforma@multipino.pl przeznaczony do kontaktu między Multipino a Użytkownikami.
 • Usługa – umożliwienie Użytkownikowi wykorzystania z funkcjonalności Multipino polegających na możliwości przeglądania Ofert innych Użytkowników, kontakt z innymi Użytkownikami, wystawianie własnych Ofert, a także zapis danych informatycznych wprowadzonych przez Użytkownika, a koniecznych do korzystania z w/w funkcjonalności.

 

 

 

2. Warunki korzystania z Multipino

 

 

2.1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.2. Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, o której mowa w pkt. 2.1 powyżej, może dokonać osoba uprawniona do składania oświadczeń woli imieniem rejestrowanego podmiotu, w zakresie koniecznym do rejestracji w Multipino oraz składania i przyjmowania Ofert.

2.3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz potwierdzeniu prawdziwości danych, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca prośbę o potwierdzenie rejestracji konta we wskazany sposób. Z chwilą potwierdzenia rejestracji konta, rejestrujący uzyskuje status Użytkownika oraz zawarta zostaje umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach platformy Multipino pomiędzy Użytkownikiem a Toyashi LTD.

2.4. Multipino może uzależnić rejestrację Użytkownika od uwiarygodnienia odpowiednich danych, o których mowa w pkt. 2.1 i 2.2, a także odmówić zarejestrowania Użytkownika, jeżeli poprzednio miał konto w Multipino, które zostało usunięte z przyczyn wskazanych w pkt. 6.5 niniejszego Regulaminu.

2.5. Użytkownik obowiązany jest do uaktualniania każdej zmiany danych zapisanych w ramach konta Użytkownika.

2.6. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

2.7. Zabronione jest:

 

2.7.1.  Udostępnianie swojego konta osobom  trzecim. Użytkownik powinien należycie zabezpieczyć dane umożliwiające logowanie do Konta.

2.7.2.  Postępowanie w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi zwyczajami handlowymi oraz zasadami współżycia społecznego.

2.7.3.  Redagowanie Oferty w sposób mogący wprowadzić w błąd co do właściwości, pochodzenia oraz marki producenta lub dystrybutora.
2.7.4.  Oferowanie towarów będących naśladownictwem innych gotowych produktów, polegających na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może wprowadzać w błąd co do tożsamości producenta lub produktu.

2.7.5.  Oferowanie produktów naruszających prawa ochronne do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych oraz oznaczeń geograficznych, o których mowa w Ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
2.7.6.  Używanie oznaczenia przedsiębiorstwa mogącego wprowadzić w błąd co do tożsamości przedsiębiorcy.
2.7.7.  Redagowanie Oferty w sposób mogący wprowadzić drugą stronę w błąd co do ilości, pochodzenia, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności oraz sposobów wykorzystania, naprawy i konserwacji, a także innych istotnych cech towarów lub usług, które mogłyby mieć wpływ na decyzję o zakupie Towaru.
2.7.8. Oferowanie do sprzedaży towarów, których sprzedaż jest zakazana według obowiązujących przepisów.
2.7.9.  Postępowanie w sposób naruszający dobra osobiste innych Użytkowników lub osób trzecich.
2.7.10. Umieszczanie w Ofercie bezpośrednich danych kontaktowych w jakiejkolwiek postaci (np.: e-mail, numer telefonu, strona www, adres, numer lub login do komunikatora internetowego).

 

2.8. Użytkownicy powinni redagować Oferty w sposób zgodny z postanowieniami pkt .2.7, zgodnie z zasadami języka polskiego, a także w sposób możliwie najrzetelniej oddający cechy towaru lub usługi.
2.9. Oferty powinny być zamieszczane w odpowiednich kategoriach. W przypadku braku odpowiedniej kategorii Oferta powinna być zamieszczona w kategorii najbardziej do niej zbliżonej. W przypadku zamieszczenia Oferty w błędnej kategorii, Multipino przeniesie ją do kategorii właściwej.
2.10. Multipino może usunąć Ofertę w sytuacji, gdy jej treść jest niezgodna z polskim prawem, zawiera obraźliwe nieetyczne elementy bądź w jakikolwiek sposób narusza prawa osób trzecich. Usunięta Oferta nie może zostać przywrócona przez Użytkownika.

 

 

 

3. Dane osobowe oraz informacje handlowe

 

 

3.1. Użytkownicy będący osobami fizycznymi przyjmują do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz warunkuje możliwość rejestracji. Dane osobowe zbierane są w celu umożliwienia korzystania z Usług Multipino. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania.
3.2. Użytkownicy będący osobami fizycznymi wyrażają zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w celu realizacji Usługi, a w szczególności wyrażają zgodę na udostępnienie innym Użytkownikom danych takich jak adres e-mail, adres zamieszkania, imię i nazwisko, numer telefonu, w celu finalizacji transakcji oraz wysyłki zakupionego towaru.
3.3.  Administratorem danych osobowych jest Toyashi LTD, 3040 Limassol, Cyprus, Chrisorrogiatissi & Kolokotroni o/p.c.
3.4. Użytkownicy wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Toyashi LTD oraz jej partnerów handlowych oraz oświadczają, iż między innymi w tym celu udostępnili adres e-mail.

 

 


4. Funkcjonalność Multipino oraz moderowanie treści

 

 

4.1.  Multipino oferuje usługę w postaci udostępnienia funkcjonalności technologicznych platformy handlowej znajdującej się pod adresem internetowym multipino.pl, umożliwiających redagowanie, zamieszczanie oraz wyszukiwanie ofert, a także kontakt z innymi Użytkownikami. Rola Multipino sprowadza się do przechowywania w swoich systemach informatycznych, danych informatycznych wprowadzonych przez Użytkownika oraz zapewnienie działania interfejsu funkcjonalności, o których mowa powyżej.
4.2. Multipino nie pełni funkcji roli pośrednika ani w żaden sposób nie uczestniczy w transakcji zawieranej za pomocą platformy. Multipino nie kontroluje zarejestrowanych Użytkowników pod kątem poprawności ofert, wiarygodności finansowej czy jakiejkolwiek innej.

 

 


5. Odpowiedzialność

 


5.1. Biorąc pod uwagę pkt. 4.1 i 4.2, Multipino nie odpowiada za wadliwe wykonanie lub niewykonanie umowy zawartej przez Użytkowników przy wykorzystaniu platformy handlowej.

 

 


6. Zawarcie, zmiana i rozwiązanie umowy oraz zasady ograniczania dostępu do Multipino

 


6.1. Umowa o korzystanie z Multipino zostaje zawarta w chwili zatwierdzenia rejestracji w systemie na czas nieokreślony.
6.2. Użytkownik może rozwiązać umowę, o której mowa w pkt. 6.1, w każdym czasie poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na Adres elektroniczny bądź też poprzez nadanie listu na adres Toyashi LTD.
6.3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się:

 

6.3.1. W przypadku usług związanych z rejestracją Użytkownika, w chwili usunięcia rejestracji na żądanie Użytkownika.

6.3.2. W przypadku usług o charakterze czasowym, z upływem czasu, na jaki usługa została udostępniona.

6.3.3. W przypadku usług, co do których ustanowiono odrębne regulaminy, umowa rozwiązuje się na zasadach określonych w w/w regulaminach.

 

6.4. W stosunku do Użytkowników biznesowych Multipino ma prawo wypowiedzieć przedmiotową umowę za zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia. W stosunku do Użytkowników prywatnych Multipino ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, za zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, jeśli świadczenie usługi nie może być kontynuowane, lub jest znacznie utrudnione ze względów organizacyjnych, technicznych lub prawnych. Informacja ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia jest przesyłana na adres e-mail podany przez użytkownika.
6.5. W stosunku do Użytkowników, Multipino ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Użytkownik narusza pkt. 2.7.1 – 2.7.9 niniejszego regulaminu, a także gdy za pomocą lub przy wykorzystaniu platformy Multipino dopuścił się popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.
6.6. Rozwiązanie umowy jest równoznaczne z usunięciem Konta z bazy Multipino.
6.7. W przypadkach określonych w pkt. 6.5, po rozważaniu wszelkich okoliczności, administrator zamiast rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym może ograniczyć dostęp do konta, do wszystkich bądź tylko niektórych funkcjonalności.
6.8. W przypadku cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych oświadczenie takie traktowane jest jako rozwiązanie umowy przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
6.9. Zmiana niniejszego regulaminu następuje poprzez wypowiedzenie jego warunków oraz przedstawienie Użytkownikom nowych. Brak akceptacji nowych warunków korzystania z Multipino skutkuje rozwiązaniem umowy za zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu, w którym Multipino wysłało na adres e-mail Użytkownika podany w trakcie rejestracji treści nowego regulaminu oraz informacji o jego zmianie.

 

 


7. Warunki techniczne korzystania z usługi

 


7.1. Do korzystania z usług świadczonych w ramach Multipino wymagane jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu, zainstalowaną przeglądarką internetową oraz aktywnego adresu e-mail.
7.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Multipino wykorzystuje mechanizm cookies, który polega na zapisaniu na komputerze Użytkownika odpowiedniego pliku celem jego identyfikacji i na tej podstawie odpowiedniego dostosowywania usług i informacji do osobistych preferencji Użytkownika.

 

 


8. Zagrożenia

 


8.1. Multipino dokłada wszelkiej staranności, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo Użytkowników, w tym stosuje odpowiednie zabezpieczenia mające na celu wyeliminowanie możliwości zapoznania się z hasłami użytkowników oraz udostępnionymi danymi osobowymi przez osoby nieupoważnione.
8.2. Użytkownik powinien dołożyć należytej staranności, by zapobiec uzyskaniu haseł dostępowych powiązanych z kontem zarejestrowanym w przez Multipino.
8.3. Łączenie się za pomocą linków widniejących w Multipino z innymi stronami WWW, na których wymagane jest podanie informacji, takich jak: dane osobowe, hasła, numery kont bankowych, kart kredytowych, itp., powinno wiązać się ze wzmożoną uwagą Użytkownika ze względu na możliwość wyłudzenia w/w informacji przez podmioty nieuprawnione. W przypadku żądania udostępnienia w/w informacji Użytkownik każdorazowo powinien zbadać autentyczność witryny oraz podmiotu żądającego udostępnienia danych.

 

 

 

9. Opłaty

 


9.1 Rejestracja oraz korzystanie z Platformy nie podlega opłatom.

 

 

10. Korespondencja

 


10.1. Wszelka korespondencja związana ze świadczeniem usługi będzie kierowana na adres e-mail podany przy rejestracji konta przez Użytkownika. Korespondencja może być również kierowana do Użytkownika pocztą tradycyjną.
10.2. Użytkownik zobowiązuje się do bezzwłocznego powiadamiania o każdej zmianie adresu e-mail udostępnionego podczas rejestracji konta.
10.3. Doręczenie na nieaktualny adres e-mail, spowodowane niepowiadomieniem przez Użytkownika o jego zmianie, wywołuje skutki, o których mowa w art. 61§2 Kodeksu cywilnego.
10.4. Wszelkie doręczenia wszelkiej korespondencji od Użytkownika następują w formie elektronicznej na Adres elektroniczny.

 

 

 

11. Postępowanie reklamacyjne

 


11.1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne dotyczące usług świadczonych przez Multipino podlegają zgłoszeniu na Adres elektroniczny.
11.2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać okoliczności pozwalające na rozstrzygnięcie reklamacji, w tym wyszczególnienie okoliczności będących podstawą reklamacji, czas wystąpienia nieprawidłowości oraz w miarę możliwości wskazanie adresu URL, w ramach którego nieprawidłowości wystąpiły.
11.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia. Rozstrzygnięcie reklamacyjne zostanie przesłane na adres e-mail nadawcy.
11.4. Ponowne zgłoszenie reklamacyjne tego samego problemu pozostanie bez rozpoznania.

 

 

 

12. Właściwość prawa i sądu

 

 

12.1. Wszelkie spory związane z świadczeniem Usług drogą elektroniczną przez Multipino będą podlegały rozpoznaniu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Toyashi LTD.
12.2. Niniejszy regulamin, jak również Usługi świadczone przez Multipino na jego podstawie w całości podlegają prawu cypryjskiemu.

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI - COOKIES

 

 

 

 

1. Multipino nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Multipino i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Multipino. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Multipino pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Multipino - Toyashi LTD z siedzibą pod adresem Toyashi LTD, 3040 Limassol, Cyprus, Chrisorrogiatissi & Kolokotroni o/p.c.

 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Multipino do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Multipino i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Multipino korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Multipino (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Multipino ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

5. W ramach Multipino stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

6. W ramach Multipino stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Multipino, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Multipino;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Multipino;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Multipino;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Multipino mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Multipino. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Multipino.

 

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Multipino i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Multipino reklamodawców oraz partnerów.